top of page
Logo CARE-1.png

Dezvoltă-ți afacerea, extinde-ți cunoștințele,
vino cu noi, să cunoști oameni întreprinzători!

 

Regulamentul intern

Cap. I Dispoziții generale

Art. 1 Clubului antreprenorilor români din Elveția, denumit în continuare CARE, este o asociație non-profit, cu personalitate juridică, neguvernamentală, apolitică şi confesional neutră, care se supune legislației elvețiene, aplicabilă acestui gen de persoană juridică (art. 60 și următoarele, din Codul civil elvețian).

Art. 2 Scopul social al CARE este de a reprezenta și susține membrii săi și comunitatea română cu interese de afaceri în Elveția, în raport cu mediul de afaceri elvețian. 

Art. 3 Pentru atingerea acestui scop, CARE se angajează:

 • să faciliteze reunirea antreprenorilor pentru a crea sinergii, a promova parteneriate și colaborări între antreprenori cu interese comerciale în Elveția;

 • să promoveze afacerile antreprenorilor români în Elveția;

 • să promoveze, organizeze, coordoneze și/sau participe la seminarii, întâlniri, workshopuri, expoziții, târguri și alte evenimente pentru dezvoltarea comunității antreprenoriale române din Elveția și a relațiilor de afaceri în Elveția și Uniunea Europeană;

 • să propună asistență de specialitate în crearea și dezvoltarea afacerilor, companiilor, asociațiilor, prin cursuri de educație antreprenoriala, consultanță juridică, economică, fiduciară și de altă natură specifică;

 • să colaboreze cu instituții publice și/sau private, la nivel comunal, cantonal si federal, cu asociații similare din tara si strainatate, pe probleme de interes comun;

 • să reprezinte antreprenoriatul românesc din Elveția, în relație cu instituțiile și asociațiile locale și teritoriale;

 • să se implice în proiecte comunitare locale sau naționale.

Art.4 CARE nu urmărește niciun scop economic și nici profit. Cu toate acestea, poate angaja sau mandata terți, sub rezerva plății unei compensații corespunzătoare, pentru a promova atingerea scopului său.

Art.5 Pentru îndeplinirea scopului său social, CARE apelează la resursele sale financiare și materiale care se constituie din: 

 • cotizațiile plătite de membri, după cum urmează: 

  • membrii ordinari, cotizatie 100%

  • membrii fondatori, cotizatie redusă cu 50%

  • membrii onorifici, cotizatie redusă 100%

 • sumele obținute în urma organizării diferitelor activități și evenimente specifice mediului de business

 • subvenții publice și private

 • venituri din contracte de servicii

 • sponsorizari

 • donaţii şi moşteniri

 • orice altă resursă autorizată de lege.

Fondurile sunt utilizate exclusiv și în conformitate cu scopul social.

Numai bunurile asociației îndeplinesc angajamentele asumate în numele acesteia. 

Orice răspundere personală a membrilor săi este exclusă.

 

Cap. II Organe de conducere

Art. 1 Asociaţia are următoarele organe de conducere:

 • Adunarea Generală;

 • Comitetul executiv (CEx)

 • Comisia de cenzori 

Art. 2  Adunarea Generală este organul suprem de conducere, alcătuit din membrii fondatori, membri  şi membri de onorifici.

 • Adunarea Generală a membrilor CARE se întruneşte o dată pe an (în primul trimestru), în adunare ordinară şi, ori de câte ori este cazul, în adunare extraordinară.

 • Convocarea Adunării Generale ordinare se face de către CEx. Convocarea adunărilor extraordinare se poate face la iniţiativa CEx sau la propunerea unei treimi din membrii cu drept de vot ai CARE.

 • Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor CARE. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, se stabileşte o nouă dată, nu mai repede de 3 zile lucrătoare şi nu mai târziu de 7 zile lucrătoare. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră a fi statutar constituită, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

 • Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de catre preşedintele CARE sau, in cazul absentei acestuia, de către vicepreședinte sau unul din membrii CEx. Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează de către secretarul reuniunii.

 • Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor CARE, prezenţi la Adunare, cu excepţia hotărârilor privind modificarea actului constitutiv şi a statutului sau dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, pentru care sunt necesare voturile a jumătate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei, chiar şi pentru cei care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

 • Adunarea Generală îndeplineşte următoarele atribuţii:

  • aprobă ordinea de zi a fiecărei şedinţe;

  • alege şi revocă membrii CEx;

  • alege şi revocă Cenzorul sau comisia de cenzori, după caz;

  • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al CARE şi bilanţul contabil;

  • stabileşte cotizaţiile şi taxele de înscriere;

  • aprobă înfiinţarea de filiale;

  • modifică actul constitutiv şi statutul Asociaţiei;

  • hotărăşte asupra dizolvării şi lichidării Asociaţiei, precum şi asupra destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

  • hotărăşte primirea viitorilor membri ai Asociaţiei. 

Art. 3 Comitetul Executiv este aprobat de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de trei ani şi este compus din 5-7 membri, dintre care un președinte, un vicepreședinte, un secretar și un trezorier.

 • CEx este statutar constituit în prezența a cel puțin trei dintre membrii săi. Dacă la prima convocare nu se întrunește acest cvorum, se procedează la o nouă convocare, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primei convocări. La a doua convocare, CEx este considerat statutar întrunit, indiferent de numărul membrilor prezenți.

 • CEx adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

 • CEx are următoarele atribuții:

  • pregătește Adunările Generale ordinare şi extraordinare şi se îngrijește de buna lor desfășurare;

  • întocmește şi prezintă Adunării Generale raportul anual privind activitatea desfășurată de CARE, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil;

  • elaborează programul proiectelor anuale de activitate, şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

  • aprobă organigrama şi politica de personal ale CARE;

  • decide în privința alegerii/schimbării sediului CARE;

  • exercită alte atribuții necesare realizării scopului CARE.

 • CEx se reunește, de regulă, o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar, cu notificare prealabilă de minim 48 de ore

 • CEx poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori care sunt străine de CARE, pentru a presta servicii în numele şi pe seama CARE, sau pentru a îndeplini orice alte atribuții stabilite prin actul constitutiv sau de către Adunarea Generală.

 • Președintele prezidează reuniunile CEx şi reprezintă CARE în relațiile cu terții. Pentru reprezentarea CARE în activitatea curentă a acestuia, președintele va putea da un mandat vicepreședintelui sau unui alt membru al CEx, precizând sfera, durata şi limitele competențelor dorite.

Art. 4 Cenzorul este organul de control financiar al Asociaţiei

 • Cenzorul va fi desemnat de Adunarea Generală.

 • Cenzorul verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei şi îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

 

Cap. III Echipele operaționale ale CARE:

Art. 1 În vederea îndeplinirii scopului social al CARE, membrii CEx au în responsabilitate următoarele echipe operaționale:

 • Echipa operațională de management a membrilor

 • Echipa operațională de reprezentare și relaționare: 

 • Echipa operațională de comunicare si promovare: 

 • Echipa operațională de organizare de evenimente:

 • Echipa operațională de mentorat și coaching

Fiecare echipa operationala este formata din cel putin doi membri ai CEx, dintre care unul este responsabil în fața CEx, pentru coordonarea și realizarea obiectivelor planificate, în acest mod realizându-se un transfer de experiențe către ceilalți membri ai echipei și o încrucișare funcțională.

Art. 2 Echipa operațională de management a membrilor, are următoarele responsabilități: 

 • Înscrierea noilor membri

 • Menținerea evidenței tuturor membrilor CARE și realizarea unei platforme de evidenta a talentelor - TMP

  • Atentie: Accesul și punerea la dispoziția celorlalte echipe operaționale aceasta baza de date pentru nevoile funcționale se va face respectând regulile de protecție a datelor personale.

 • Completarea periodica a informațiilor despre companiile și firmele cu acționariat românesc din Elveția și reunirea acestor date în Anuarul firmelor

 • Selecționează și propune CEx, membri cu potențial care pot fi promovați în coordonarea proiectelor operaționale și sau care pot completa organele executive CARE

Art. 3 Echipa operațională de reprezentare și relaționare a CARE, are următoarele responsabilități: 

 • reprezentarea clubului, în relațiile cu autorități și asociații responsabile din domeniul economic sau cu profil antreprenorial. Acestea pot fi persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate

 • Identificarea unor posibili colaboratori și parteneri și încheierea de acorduri de colaborare si parteneriate, în numele CARE

 • Menținerea relațiilor cu partenerii și comunicarea cu aceștia pe parcursul desfășurării proiectelor

 • Obținerea de sponsorizări și alte forme de finanțare pentru proiectele coordonate de CARE

Art. 4 Echipa operațională de comunicare și promovare este responsabilă de:

 • Comunicarea cu presa: redactarea comunicatelor de presă, adresarea de invitații la diferite evenimente

 • Promovarea CARE, precum și a evenimentelor și proiectelor acestuia

 • Crearea de materiale promoţionale și a Newsletter pentru membrii abonați

 • Administrarea, actualizarea și crearea de conținut pentru website și blog-ul CARE, respectiv a paginilor asociate clubului din rețelele de socializare, îndeosebi  Facebook și LinkedIn.

Art.5 Echipa operațională de organizare de evenimente are următoarele responsabilități:

 • Organizarea de întâlniri de business, la care sa invite oameni de afaceri de succes, oficialitati din sfera economica, responsabili din administratia locala, etc

 • Organizarea unui târg/salon de promovare a produselor și serviciilor oferite de antreprenorii români din Elveția

 • Organizarea galei anuale “Top 10 antreprenori de succes”

Art. 6 Echipa operațională de mentorat și coaching  are următoarele responsabilități:

 • Analizează nevoile de educație antreprenorială și organizează cursuri şi traininguri specifice domeniului de business

 • Asigura, la cerere, contra-cost, servicii specializate de asistență în înființarea de firme, în dezvoltarea afacerii

 • Actualizează indrumarul de afaceri în Elveția, în colaborare cu Atașatul economic, din cadrul ambasadei, 

 • Redactează proiecte de finanțare, adresate autorităților care oferă astfel de granturi.

 

Cap. IV Membrii Asociaţiei

Art.1 - Membrii fondatori ai clubului sunt (in ordine alfabetica)

 • Claudia Balan

 • Marius Balan

 • Ionut Bancila

 • Camelia Capraru

 • Catalin Danila

 • Dorel Gorga

 • Ana Hüni

 • Eduart Maximov

 • Valeriu Morarescu

 • Adrian Moraru

 • Valentin Munteanu

 • Rodica Rosu-Fridez

Fondatorii care nu sunt membri ai CEx pot participa oricând la ședințele CEx și au dreptul de a-și exprima opinia, dar nu și drept de vot.

Art.2 – Membrii Clubului pot fi:

 • Membri individuali (comercianţii, respectiv persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, companii naţionale/ multinaţionale, regii autonome, organizaţii cooperatiste, instituţii bancare şi non-bancare, sucursale, institute de cercetare, reprezentanţe ale unor societăţi); 

 • Membri colectivi (asociaţii profesionale de pe plan local sau regional, fundații, ONG-uri, organizaţiile patronale); 

 • Membri onorifici (personalități ale vieții publice, cadre didactice, oameni de ştiinţă, specialişti în economie şi legislaţie comercială, cercetători ştiinţifici). 

Nu pot fi membri ai clubului: minorii, persoanele fizice sau juridice aflate sub control judiciar sau care au suferit o condamnare definitivă pentru fapte cu caracter penal şi nu a intervenit reabilitarea.

Art.3 Calitatea de membru se obține după consultarea și acordul cu prevederile Statutului CARE și a Regulamentului de ordine interioară, în urma completării și semnării cererii de înscriere, respectiv plata cotizației anuale

Art.4 – Membrii clubului au următoarele drepturi:

 • să participe în cadrul uneia sau mai multor secțiuni ale clubului ; 

 • să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale clubului ; 

 • să beneficieze, în condițiile legii, ale statutului și ale Regulamentului de Ordine Interioară,  de  serviciile oferite de club; 

 • să sesizeze clubul despre problemele care privesc interesele generale ale antreprenorilor, în vederea promovării acestora în faţa autorităţilor şi a forurilor competente; 

 • să sesizeze Adunarea Generală sau CEx cu privire la eventualele nereguli în funcţionarea clubului; 

 • să facă propuneri organelor de conducere în ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii; 

 • să solicite şi să primească sprijinul CARE, în limita atribuțiilor legale și statutare ale acestuia, în rezolvarea problemelor care privesc interesele generale ale membrilor, în vederea apărării şi promovării acestor interese. 

Observatii:

1. Fiecare membru individual sau colectiv are dreptul la un vot deliberativ.

2. Membrii onorifici au drept de vot consultativ.

3. Dreptul de reprezentare ca membru în organele de conducere ale clubului din partea unei persoane juridice se exercită de către  asociaţii, administratorii, administratorii – delegaţi, directorii societăţii, persoanele împuternicite să angajeze societatea, organizaţia sau asociaţia, şi se pierde odată cu încetarea calităţii pe care persoanele o au în entităţile juridice respective sau la încetarea mandatului special.

Art. 5 – Obligaţiile membrilor:

 • să respecte hotărârile organelor colective de conducere ale clubului;

 • să contribuie la îndeplinirea obiectivelor clubului;

 • să achite cotizaţia anuală. Membri onorifici nu plătesc cotizație anuală

 • să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea prevederilor legii şi a uzanţelor;

 • să evite orice acte de concurenţă neloială.

 • să îi trateze cu respect pe ceilalți membri CARE

 • să nu comunice sau să răspândească în public afirmaţii defăimătoare la adresa CARE și sau a activităţii acestuia;

Art. 6. – (1) Membrii clubului pierd această calitate prin : 

 • neplata cotizaţiei anuale ; 

 • renunţarea la calitatea de membru ; 

 • dizolvarea persoanei juridice, în condiţiile legii; 

 • nerespectarea prevederilor statutare; 

 • afectarea prerogativelor clubului ; 

 • organizarea de activităţi de concurenţă neloială clubului;

 • decesul persoanei fizice. 

(2) Pierderea calităţii de membru se decide/ se constată de către Preşedinte şi se validează de CEx. Decizia poate fi contestată la prima Adunare Generală, în cadrul căreia se ia act, se dezbate şi se ia o hotărâre definitivă. Membrii care au pierdut această calitate, o pot redobândi cu aprobarea aceluiaşi organ de conducere care a hotărât excluderea, dar nu mai devreme de un an de la excludere şi cu plata din nou a taxei de înscriere. 

Art. 7 . Suspendarea calităţii de membru : 

În perioada în care firmele membre îşi suspendă activitatea pe un termen limitat, acestora li se suspendă calitatea de membru în perioada respectivă. Suspendarea firmei va fi comunicată clubului unde este membră. În acest interval, firmele îşi pierd drepturile şi sunt scutite de la plata cotizaţiei.

 Art. 8 Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei se hotărăşte de către CEx şi se supune la vot în Adunarea Generală, care ia decizia cu majoritate calificată. Persoana în cauză poate contesta decizia în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei în faţa Adunării Generale.

 

Cap. VII DIVERSE

Art.1 Elementele de identitate vizuala ale CARE, emblema, logo, font-uri si culori, vor fi aplicate unitar, în toate componentele de comunicare și de promovare - pagina de internet, rețelele de socializare, evenimente specifice, respectiv în cele de reprezentare a asociației, brosuri, pliante, bannere, carti de vizita, etc. 

Art.2 La începutul fiecărei întâlniri sau eveniment CARE, se va face o prezentare generala a asociației, vor fi introduși comunității de afaceri, membrii nou înscriși și se vor anunța obiectivele planificate pana la următoarele reuniuni.

Art.3 CARE poate înființa filiale în oricare din orașele din Elvetia.

Art.4 CARE se poate asocia cu alte organizații de profit, sau adera la alte organizații cu obiective similare, din țară sau străinatate.                 

            

Cap. VIII DISPOZIŢII FINALE 

Art. 1 Prezentul regulament se aplică numai în interiorul asociației și în cadrul activităților acesteia.

Art. 3 Propunerile de modificare a regulamentului pot fi înaintate către CEx, urmând a intra pe ordinea de zi pentru discuții în Adunarea Generală.

Art. 4 Prezentul regulament poate fi modificat la decizia Adunării Generale.

Contact
bottom of page